هادیشهر
کلیاتی در باره محال گرگر ، تاریخ و سرنوشتاین منطقه ، بزرگان ادیبان شاعران و کلاً در باره گذشته و حال و ...مطالب خواندنی گوناگون و متنوع...
نگارش در تاريخ دو شنبه 19 تير 1391برچسب:ادبیات بومی ف شاعر گرگری, توسط آراز

تراب پاک وطن ملت وفادارش..
به خلق زمین وزمان نخواهم داد
قسم به ذات خداغنچه های گرگررا...
به گلستان تمام جهان نخواهم داد
حصیر پاره وپاخورده ضعیفان را..
.به فرش پود طلای گران نخواهم داد
همان کلاه نمد پایمال اهل هنر...
به صد کلاه وتاج کیان نخواهم داد
دیارحومه گرگر مکان علم وهنر...
به هفت گنبدو هفت اسمان نخواهم داد
کنار رود ارس جایگاه شیران است...
به خاک کل جهان بی گمان نخواهم داد
تو ازطراوت کوه نشان چه میدانی...
به عرش وفرش ویکون ومکان نخواهم داد
دمی که به سینه نفس دارم ازوطن گویم...
محال گرگری رابه هفت اسمان نخواهم داد
محبت وطن اندردل عزیزان است...
من این جماعت به کروبیان نخواهم داد
مزار پاک شهیدان حومه گرگر...
به اب زمزم وباغ جنان نخواهم دا
هر انچه مانده ازعمرم وطن وطن گویم...
به غیروطن جای دگرجان نخواهم داد
مسعود وطنی گرگری

 

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 18 صفحه بعد